% Aktuálne akcie

Ďalšie služby

GDPR

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá a to najmä vtedy, keď navštevujete našu webovú stránku. Preto Vám toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov poskytne komplexné informácie o tom, ktoré z Vašich osobných údajov spracúvame a ako my (ako prevádzkovateľ údajov) chránime tieto osobné údaje. Osobne údaje sú spracúvané na základe príslušných zákonných ustanovení.

Prevádzkovateľ spracúvania osobných údajov:

KASOČE s.r.o., Družstevná 335, 91321 Trenčianska Turná

IČO: 36794244  IČ DPH: SK2022399082 

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri, vedenom Okresným súdom v Trenčíne, oddiel: Sro, vložka číslo: 17942/R.

Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame iba veľmi obmedzenú množinu osobných údajov. Aby sme vám mohli predať a doručiť tovar a plniť si všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu:

·  titul, meno a priezvisko

·  e-mailová adresa

·  telefónne číslo

Účel spracovania vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu plnenia zmluvy alebo oprávneného záujmu, účelom ktorých môžu byť všetky alebo niektoré z nasledovných:

·  uzatvorenie zmluvy a jej plnenie, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie

·  aby sme mohli plniť zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou

·  aby sme Vás mohli informovať o novinkách a zmenách v súvislosti s produktami, ktoré ste u nás zakúpili

·  aby sme Vás mohli informovať o nových požiadavkách štátnej správy, ktoré môžu mať vplyv na možnosť použitia našich produktov

·  aby sme s vami mohli komunikovať v obchodnom styku

Čo nerobíme

·  vaše osobné údaje nešírime, ani nepredávame tretím stranám za účelom marketingu, ani ich nezdieľame so žiadnymi ďalšími subjektami s výnimkou zmluvných sprostredkovateľov

·  vaše osobné údaje nepoužívame na mailové kampane rôznych produktov, ktoré nesúvisia s predmetom zmluvného vzťahu

·  vaše osobné údaje nepoužívame na profilovanie

Oprávnený záujem.

Našim oprávneným záujmom, v súlade s bodom 47 recitálu a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( GDPR ), je výkon úloh spojených s podnikateľskou činnosťou, v súlade s požiadavkami obchodných partnerov a v ich prospech.

Dĺžka uchovávania vašich osobných údajov

·  Účtovníctvo – účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov.

·  Kúpne zmluvy – kúpne zmluvy sa uchovávajú po dobu trvania zmluvy a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.

·  Evidencia reklamácii – dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov.

·  Vymáhanie pohľadávok/Súdne spory – dokumenty týkajúce sa súdnych sporov sa uchovávajú po dobu 10 rokov.

·  Oprávnený záujem – údaje sa uchovávajú po dobu, počas ktorej trvá oprávnený záujem prevádzkovateľa.

Zabezpečenie ochrany vašich osobných údajov

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Keďže žiadny technologický systém nie je absolútne bezpečný a odolný voči hackerom, aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme určité technické a organizačné opatrenia. Vaše osobné údaje sú uložené výlučne na našom serveri, ktorý sa nachádza v chránenom priestore. Zabezpečenie počítačovej siete je v súlade s požadovanými bezpečnostnými pravidlami.

Poučenie o vašich právach

Každá dotknutá osoba, osobné údaje ktorej sa spracúvajú, má právo:

·  na prístup k údajom

·  na opravu

·  na vymazanie

·  na obmedzenie spracúvania

·  na prenosnosť údajov

·  namietať

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Ak si myslíte, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a ktoré sme vykonali, je nezákonné alebo neprípustné, máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu. Tento orgán môžete kontaktovať na adrese:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27, Slovenská republika
IČO: 36 064 220
www.dataprotection.gov.sk

Zodpovedná osoba prevádzkovateľa

Akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov, žiadostí o informácie a uplatnenie práv dotknutých osôb alebo sťažností adresujte priamo našej zodpovednej osobe prevádzkovateľa, ktorá je Vám k dispozícii:

Ing. Miroslava Červeňanová, tel: 0907 759 833, kasoce@kasoce.sk


Spoločnosť Kasoče, s.r.o. sa zaväzuje uplatňovať príslušné bezpečnostné opatrenia, technické aj organizačné na ochranu Vašich osobných údajov a postupovať na základe povinností vyplývajúcich z ustanovení Zákon č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.